เกี่ยวกับโรงเรียน
       

    โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า  ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๐  มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด  และนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

    โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากความพยายามในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่จำต้องรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้นัก เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ  มีความอดทน  และสามารถปรับตัวเข้า กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างถึงแก่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

    โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทเรียนที่ได้รับ จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะมีจินตนาการและเกิดความอยากรู้อยากเห็นและได้รับความสุข ที่ละเอียดอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือจากความบันเทิงอย่างตื้นๆที่พบเห็นกันทั่วไป

    โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเรียนรู้ของนักเรียนควรต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้าย (วิทยาศาสตร์) และสมองซีกขวา(ศิลปศาสตร์) อย่างสมดุล และถึงแม้โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า จะเน้นการเรียนในสาขา วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะในการจัดการศึกษา
 

อุดมคติอันงดงาม
 
แบบอย่างของสังคมไทย


โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า

ที่นี่...เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ
ให้มีความรู้   ความเข้าใจ   ในศาสตร์อย่างแท้จริง
สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์

ที่นี่...จึงเรียนอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง...แต่ไม่เครียด
โดยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เก็บกอบความรู้อย่างรื่นรมย์

ขอให้พวกเราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแห่งการเรียนรู้
ในช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิต และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพืชที่อุดมด้วย วิริยะ สติ และปัญญา
เติบกล้าอย่างท้าทาย เพื่อร่วมในกระบวนแห่งการรังสรรค์สังคม
ให้งอกงามในอนาคต
 
อ.ปรีดี  พนมยงค์
     อาจารย์ปรีดี พนมยงค์  เกิดเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2443 เป็นบุคคลสำคัญที่ สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่  เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการอภิวัฒน์ 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครอง  ให้เป็นประชาธิปไตย  ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรม- ศาสตร์และการเมือง  ปรับปรุงและตรากฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญของการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจฯ ที่ล้ำสมัยเพื่อกระ จายโอกาสให้กับคนยากจน...  อ่านต่อ
 

อ. ป๋วย อึ้งภากรณ์   สัตยบุรุษแห่งสังคมไทย
     คุณภาพแห่งชีวิต   ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา  ถึงเชิงตะกอน "เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่  ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณ โยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และ เด็ก  ผมไม่ต้องการมีพี่น้องมากอย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่ นัก  พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่ สำคัญ  แต่สำคัญที่พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข... อ่านต่อ