อาจารย์ ปรีดี พนมยงค์

อาจารย์ ปรีดี พนมยงค์  เกิดเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2443 เป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่ง  ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่   เป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการอภิวัฒน์   2475  เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย  ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  ปรับปรุงและตรากฎหมายที่เป็นรากฐานสำคัญ  ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสนอเค้าโครงเศรษฐกิจฯ  ที่ล้ำสมัยเพื่อกระจายโอกาสให้กับคนยากจน จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย   วางระบบการจัดเก็บภาษี   แก้ไขสัญญาที่เสียเปรียบกับต่างประเทศ  เป็นหัวหน้าขบวนการ "เสรีไทย" ผู้ปลดแอกสยามจากเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน  เป็นนายกรัฐมนตรี  2  สมัย เป็นรัฐบุรุษอาวุโสและเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินของยูเนสโก 
คือ วิญญาณเสรี

คือดาวที่ดำรง

คือเทียนที่ลาร้าง

คือเกียรติที่กำจร

คือแสงธรรมที่นำฉาย

คือผู้ประศาสน์คำ

ผู้พลิกประวัติศาสตร์

คือเสรีรองเรือง

อำลา อาลัย

แต่เจตนาจินต์
ชื่อปรีดี พนมยงค์

อยู่คู่ฟ้า สถาวร

แต่ส่องทางไว้สุนทร

และจารใจผู้ใฝ่ธรรม

คือความหมายที่เลิศล้ำ

ธรรมศาสตร์และการเมือง

ประชาชาติให้โลกเลื่อง

ประทับอยู่คู่ฟ้าดิน

จากดวงใจทั่วธานินทร์

จักสืบล่วงเป็นพลัง