วิดีโอตัวอย่างการสอน

ชีววิทยา อ.เอกฤทธิ์
 
เซลล์ (แผนผังองค์ประกอบของเซลล์) 
ระบบหมุนเวียนเลือด (หัวใจ) 
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 
พันธุศาสตร์ (โครงสร้าง DNA) 
ระบบประสาท (โครงสร้างเซลล์ประสาท) 
ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนของรอบเดือน) 
• 
 
พันธุศาสตร์ 1 
(กฎของเมนเดล และตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้อง)
พันธุศาสตร์ 2 
(โจทย์การเรียงสับเปลี่ยน การสืบพันธุ์ของผึ้ง ต่อ แตน มด และพืชมีดอก linked genes)
• เรื่อง พันธุศาสตร์ 3 (รูปแบบการข่มของลักษณะเด่น ระบบหมู่เลือด ABO)
 
  คณิตศาสตร์ ครูพี่ต้อม
 
  เคมี พี่ไมธ์
 

วิทย์ Onet อ.วินัย

สมดุล 

 
         
ฟิสิกส์ อ.ธวัชชัย
 
  อังกฤษ ครูกุ๊กไก่
 
  วิทย์ ม.ต้น