Franchise
โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจร่วมทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สาขาต่างจังหวัด (ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร)
 
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1.เป็นผู้ประกอบการกวดวิชา หรือธุรกิจด้านการศึกษาในท้องถิ่น หรือผู้ที่มีใจรักและมุ่งมั่นการจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ
2.ควรเป็นผู้มีใจรักในด้านการศึกษา งานบริการ และมีความปรารถนาดีต่อนักเรียน
3.มีทัศนคติที่ดีในการบริหารสถานศึกษา
4.มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงคุณภาพ และภาพลักษณ์ของโรงเรียน
5.หากปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการกวดวิชา หรือด้านการศึกษาอยู่แล้ว ต้องสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขั้นต่ำจำนวน 10 เครื่องขึ้นไป
6.หากผู้ประกอบการยังไม่เคยประกอบธุรกิจกวดวิชา หรือด้านการศึกษา ผู้ประกอบการต้องสามารถจัดสรรพื้นที่ในทำเลที่เหมาะสมได้
ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพชรดา 095-3617889

อุดมคติของโรงเรียนกวดวิชายูเรก้า

ที่นี่...เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ
ให้มีความรู้   ความเข้าใจ   ในศาสตร์อย่างแท้จริง
สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์
ที่นี่...จึงเรียนอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง...แต่ไม่เครียด
โดยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เก็บกอบความรู้อย่างรื่นรมย์
ขอให้พวกเราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแห่งการเรียนรู้
ในช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิต และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพืชที่อุดมด้วย วิริยะ สติ และปัญญา
เติบกล้าอย่างท้าทาย เพื่อร่วมในกระบวนแห่งการรังสรรค์สังคม
ให้งอกงามในอนาคต