แนะนำการเรียน
อ.เอกฤทธิ์ และ อ.ปวรุตม์ วิชา ชีววิทยา
อ.เศรษฐกาณต์ วิชา คณิตศาสตร์
อ.ธวัชชัย วิชา ฟิสิกส์
อ.สิทธิเดช วิชา เคมี
ดร.ธเนศ และ อ.อภิรนันต์ฐภาดา วิชา ภาษาไทย
อ.ขนิษฐา วิชา ภาษาอังกฤษ
อ.วราภัค วิชา ภาษาอังกฤษ
อ.กันยารัตน์ และ อ.สมบัติ วิชา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์